Home » فرهنگی » فصلنامه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دریچه

فصلنامه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دریچه

فصلنامه دریچه شماره ۵۱

51-jeld

 

اگر به سراغ نوجوانان و جوانان امروز جامع همان برویم و از آنها سؤال کنیم چه افقی برای زندگی خود
در سا لهای پیش رو ترسیم م یکنند، چه پاسخی م یدهند؟ به عبارت دیگر نگرش آنان نسبت به
آیند های که م یخواهند در آن زندگی کنند، چیست؟ آیا نسبت به آیندۀ خود و جامع های که در آن
زندگی میک‌نند خوشبین و امیدوارند یا بدبین و ناامید؟

دانلود مجله دریچه ۵۱

 

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*